Пн - Пт 08:00 - 20:00 +359 (0) 876 343 032 +359 (0) 876 343 037 info@alexmed.eu
Пн - Пт 08:00 - 20:00 +359 (0) 876 343 032 +359 (0) 876 343 037 info@alexmed.eu
Довериха ни се
2,000+ пациенти
За вас работят
15+ медицински специалисти

Важна информация при първо и последващи посещения

Медицински център „Алексиев и син“ предоставя медицински услуги в четири медицински специалности: „Нервни болести“, „Неврохирургия“, „Физикална и рехабилитационна медицина“ и „Психиатрия“, както и тясно свързани със същите немедицински услуги – логопедична и психологична помощ.

Стремим се към комплексно неврологично възстановяване на пациента, с фокус върху неговите проблеми и отражението им върху неговия кръг от близки. С цел по-добра медицинска и професионална рехабилитация, адаптираме диагностично-терапевтичния процес и интегрираме иновативни подходи за осигуряване на по-качествени извънболнични услуги чрез разнообразие от неврорехабилитационни терапии и тясно сътрудничество на нашите специалисти.

Първичен/профилактичен консултативен преглед
Вторичен консултативен преглед
Апаратна диагностика

Първичният консултативен преглед означава първият консултативен преглед на пациент от лекар-специалист в Центъра или в домашни условия по повод на конкретно оплакване и/или налично установено заболяване и чието времетраене според обстоятелствата и използваните диагностични методи е в рамките на 45 (четиридесет и пет) до 60 (шестдесет) минути. Предвид това, че се срещаме с Вас за първи път, е необходимо обстойно да снемем анамнеза, да Ви прегледаме, да Ви назначим допълнителни изследвания (при необходимост) или да Ви предпишем съответната терапия. В случай, че нямате конкретно оплакване и/или налично установено заболяване, ще Ви проведем профилактичен консултативен преглед

Провеждаме и функционална физиотерапевтична диагностика, която е тясно свързана с предлаганите услуги в областта на неврорехабилитацията.

Ние залагаме изключително много на проследяване на Вашето състояние във времето – най-вече по отношение на динамиката на Вашите оплаквания (т.е. клиничния ход на заболяването), както и във връзка с терапевтичния отговор към назначената терапия. Повечето неврологични заболявания са хронични и само продължителното адекватно обгрижване може да донесе желания резултат от лечението. Проследяването е под формата на вторични (контролни) консултативни прегледи, а в някои случаи може да проведем и допълващ консултативен преглед към основния преглед.

Вторичният консултативен преглед се реализира в рамките на 30 (тридесет) календарни дни от проведения първичен преглед, касае същото оплакване или установено налично заболяване на пациента, има за цел да проследи динамиката в здравословното състояние на пациента и ефективността от назначената терапия, и времетраене му според обстоятелствата и използваните диагностични методи е в рамките на 30 (тридесет) до 45 (четиридесет и пет) минути. За пациенти с хронични заболявания, предлагаме и дългосрочно проследяване чрез контролни консултативни прегледи с тестова диагностика или апаратна диагностика с ЕЕГ, като периодът на провеждане се определя изрично от лекуващия лекар и обичайно надхвърля стандартния период от 30 (тридесет) дни.

Допълващият консултативен преглед се явява своеобразно продължение на първичния или вторичния консултативен преглед, назначава се по преценка на лекуващия лекар и времетраене му е в рамките на 15 (петнадесет) минути.

При пациенти с неврологична симптоматика, преглагаме и апаратна диагностика. Основният фокус е върху използването на електрофизиологията в диагностичния процес. Това включва електроенцефалография (ЕЕГ), актиграфия и динамометрия. Прилагат се различни протоколи за ЕЕГ според нуждите на пациента.

Центърът разширява стандартната функционална физиотерапевтична диагностика в рамките на физиотерапевтичният преглед със специализирана тестова и апаратна диагностика.

Терапии

Нашите терапевтични схеми са приспособени към основното заболяване, което лекуване, и най-вече към Вас като индивид със своите особености. Предлагаме както медикаментозно лечение, така и немедикаментозни форми на терапия. В някои случаи лечението е съчетано и включва медикаменти и друг вид терапия (напр., неврорехабилитация).

При нужда, включваме и допълнителни специалисти от интердисциплинарния ни екип, което прави терапевтична ни преценка значително по-точна.

Възстановяване

Често неврологичните заболявания настъпват или се развиват бързо. След т.нар. остра фаза следва продължителен период на възстановяване. Именно тук е нашата сила посредством включването на подходящ неврорехабилитационен план. Паралелно с това Ви проследява невролог, а при нужда и друг специалист, които ще преценяват динамиката на неврологичното възстановяване.

Пакетни програми за комплексно неврологично възстановяване

Медицински център „Алексиев и син“ предлага пакетни програми за комплексно неврологично възстановяване, в които са включени различни медицински специалисти – лекари и неврорехабилитатори. Идеята е да „поемем“ Вашето заболяване в рамките на един екип, изграден от специалисти със съответните профили, относими към заболяването, да назначим продължителен лечебен план, след което да проследяваме и оценяваме ефекта от приложената терапия в средносрочен и дългосрочен план.

При първо посещение

При първо посещение, следва да се явите в Медицински център „Алексиев и син“ най-рано 15 (петнадесет) минути преди началото на насрочения час за медицинска услуга и да спазвате утвърдения работен график в лечебното заведение, в т.ч. и реда на записаните пациенти.

При постъпване в Центъра, ще бъдете посрещнати на рецепция. Необходимо е да попълните четливо, точно и изчерпателно предоставения Ви медицински въпросник, като не укривате или не предоставяте умишлено невярна, непълна или неточна информация. Нашите служители ще Ви насочат към Вашия лекар или неврорехабилитатор.

След провеждането на консултацията/процедурата, при необходимост може да настрочите дата и час на следващо посещение отново на рецепция.

В случай на издаден от нас медицински документ, ще поставим печат на Медицински център „Алексиев и син“.

При последващи посещения

При последващи посещения, отново следва да се явите в Медицински център „Алексиев и син“ 15 (петнадесет) минути преди началото на насрочения час за медицинска услуга. Центърът си запазва правото да откаже медицинска услуга на пациент, който не се яви и регистрира в лечебното заведение навреме преди началото на насрочения час и да пренасрочи часа му за друг ден.

В случай, че ви се налага да промените или да отмените насрочен час, може да го направите най-късно до края на работния ден преди деня на планираното посещение без заплащане на неустойки. В случай, че часът бъде отменен в същия работен ден без уважителна причина, пациентът ще дължи заплащане на 25% (двадесет и пет процента) от стойността на услугата.

В случай, че не се явите за уговорения час два или повече поредни пъти в рамките на период от 6 (шест) месеца без да ни уведомите за необходимостта от промяна и/или отлагане, Центърът има право да Ви откаже записването на друг час.

Ако Ви предстои ЕЕГ изследване...

Важни изисквания за провеждане на качествено изследване с ЕЕГ включват:

 • Косата трябва да е измита в деня, предшестващ провеждането на изследването с ЕЕГ.
 • Косата не трябва да е боядисвана поне 10 (десет) дни преди деня на провеждането на изследването с ЕЕГ.
 • Използването на стилизанти за коса (гел, лак и др.) е абсолютно противопоказно.
 • Наличието на незараснали рани по главата е абсолютно противопоказно. Ако са зараснали, следва да е паднала коричката от раните.
 • Пациентите следва да са закусили.
 • Пациентите следва да са изпили предписаните им по схема лекарства (ако е приложимо).
 • Пациентите трябва да носят всички налични медицински документи, свързани със оплакването/заболяването.

В случай, че Ви предстои изследване с ЕЕГ, молим да се съобразите с описаните по-горе особености. При въпроси, свържете се с нашия административен екип за допълнителни разяснения.

Ако Ви предстои неврорехабилитационна процедура...

Неврорехабилитация може да се провежда при проблеми от всякакво естество, според индивидуалното състояние в момента при съобразяване с придружаващите заболявания, като се прилагат различни терапевтични подходи.

Провеждането на неврорехабилитационна процедура е абсолютно противопоказно единствено в случаи на повишена температура и/или остро вирусно състояние и/или отворени рани. Молим да ни уведомите незабавно за такива ситуации, като промените или отмените насрочения час.

В случай на притеснение или съмнение, препоръчваме Ви винаги да се консултирате с Вашия физиотерапевт и/или рехабилитатор.

Заплащане на медицински услуги

Центърът не работи с Националната здравноосигурителна каса и/или с конкретни застрахователни дружества и/или здравноосигурителни фондове. При необходимост, издаваме необходимите Ви документи за възстановяване на направените разходи.

Цените на всички услуги в Центъра са в български лева. 

Всички предлагани в Центъра медицински услуги подлежат на заплащане от пациента по утвърден от лечебното заведение ценоразпис – в брой, с карта или по банков път.

Индивидуалните медицински услуги се заплащат на рецепция преди напускане на лечебното заведение от пациента, след предоставяне на документ от лекуващия лекар, който отразява: вида на проведения преглед; състоялите се диагностични тестове; извършените високоспециализирани дейности; и вида на извършената терапия.

Пакетните медицински услуги за комплексно неврологично възстановяване се заплащат на рецепция в зависимост от избрания от пациента пакет, както следва:

 1. при 100% (сто процента) авансово плащане: при заявяване на пакетната медицинска услуга;
 2. при 50% (петдесет процента) авансово плащане: (а) 50% (петдесет процента) от стойността на пакетната медицинска услуга (т.нар. 1ва вноска) се заплащат при заявяване на пакетната медицинска услуга, а (б) остатъчните 50% (петдесет процента) от стойността на пакетната медицинска услуга (т.нар. 2ра вноска) се заплащат преди извършване на предварително определено посещение за съответната пакетна медицинска услуга, съгласно утвърдения ценоразпис.

При плащане по банков път

Плащания по банков път са най-подходящи при заплащане на пакетни медицински услуги за комплексно неврологично възстановяване, услуги, извършвани в домашни условия, както и при необходимост от изготвяне на експертни становища, които да послужат пред административен орган, застрахователно дружество или др. лице, с изпращане по куриер.

В случай, че решите да заплащате предоставяните от нас услуги по банков път, задължително пишете до info@alexmed с информация за пациента, за който се извършва плащането, с включени данни за контакт. 

 • Титуляр: Медицински център Алексиев и син ООД
 • IBAN: BG24 RZBB 9155 1013 3596 10
 • Банка на титуляра: ООБ АД (предх. Кей Би Си Банк България ЕАД)

Мултидисциплинарен екип

Разполагаме с екип от невролози, неврохирурзи, физиотерапевти, психиатри, психолози,  неврорехабилитатори и логопеди.

Медицински услуги

Терапевтичните схеми са приспособени към основното заболяване, което лекуваме, и най-вече към Вашите индивидуални особености.

Ценоразпис

Важно: Ценоразписът може се актуализира периодично с акт на управителя или прокуриста на лечебното заведение.

Контакти

 • info@alexmed.eu
 • +359 (0) 876 343 032
 • +359 (0) 876 343 037
 • гр. София, ж.к. Изток, ул. "Райко Алексиев" №26А

Работно време

Пн - Пт08:00 - 20:00
Сб - Ндпочивни дни

 

© Всички права запазени. 2023, „Медицински център Алексиев и син“ ООД.

Този уебсайт се разработва и поддържа от „Медицински център Алексиев и син“ ООД. За повече информация, моля да се запознаете с Общите условия за ползване и Политиката за защита на лични данни.